Misja i wizja szkoły

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Uwaga! Egzaminy poprawkowe odbędą się 29 i 30 sierpnia (środa / czwartek) o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany przez e-dziennik w terminie późniejszym.

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

zso negatyw

 

 

Kierunek rozwoju szkoły - misja i wizja szkoły
w latach 2015 – 2020

                      

Podstawą koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły jest przeświadczenie o tym, że szkoła może być jeszcze lepsza, a w swych działaniach musi przede wszystkim zmierzać do wychowania i kształcenia młodego człowieka dla świata, który wciąż się zmienia. Wszystkie działania szkoły oparte są i będą na przesłaniu, że wykształcenie i kompetencje ludzi to najważniejsze wartości współczesnej cywilizacji informacyjnej oraz społeczeństw.

Celem, do którego każdy członek społeczności szkolnej będzie zmierzał – w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji – będzie to, aby absolwent naszej Szkoły był świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa, człowiekiem zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach: moralnym, ekonomicznym, społecznym, patriotycznych, wrażliwym na to, co się dzieje wokół niego, przywiązanym do najlepszych tradycji naszego narodu, który chce uczestniczyć w życiu społeczno – kulturalnym swojego miasta, regionu, kraju, mieć wpływ na jego rozwój i przyszły kształt, jest człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia. 

Za najważniejsze wyzwanie i szansę na przyszłość nadal uznaje się tworzenie szkoły nowatorskiej, demokratycznej, otwartej na dynamicznie rozwijający się świat, w której uczniowie uczą się otwartości, asertywności i empatii społecznej a w układach międzyludzkich panuje partnerstwo i życzliwość, którą łączą silne więzy współpracy z rodzicami, co sprawi, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu będą spójne, a rodzice staną się najlepszymi i aktywnymi sojusznikami pedagogów. Szkoły otwartej na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej, w której zarządzanie placówką oparte jest na wyzwalaniu inicjatyw zespołów nauczycielskich. W swojej działalności szkoła nadal będzie kierować się dobrem ucznia i jego potrzebami w oparciu o Konwencję Praw Dziecka, Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz uniwersalne wartości chrześcijańskie.

Misja szkoły zakłada:

 • wysoki poziom nauczania i dążenie do przywrócenia szacunku społecznego do wiedzy jako wartości
 • dostrzeganie i rozwijanie predyspozycji (umysłowych, duchowych, fizycznych) oraz talentów uczniów, aby zapewnić im optymalny harmonijny rozwój, w zgodzie z samym sobą, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
 • wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości takie jak: tolerancja, szacunek, życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność, obowiązkowość, poszanowanie różnych światopoglądów
 • utrzymanie dobrych tradycji szkoły skupiających uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów
 • bezpieczne warunki do rozwoju uczniów oraz atmosferę kształtującą samodzielność, samorządność i zasady demokracji
 • budowanie autorytetu nauczyciela, który jest nastawiony innowacyjnie, chętnie się dokształca i doskonali
 • aktywne uczestnictwo rodziców uczniów w kształtowanie edukacyjnego i wychowawczego kierunku rozwoju szkoły
 • rozbudowę i unowocześnianie bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły, poprawę jej funkcjonalności

Wizja 2020:

„XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. W. Degi szkołą znaną w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie, łącząca tradycję z nowoczesnością, dla której uczeń jest najważniejszy”

Główne cele – priorytety

Poprawa i doskonalenie jakości pracy szkoły czyli uzyskiwanie coraz lepszych wyników we wszystkich obszarach szkoły, takich jak rozwój i sukces ucznia, rozwój zawodowy nauczycieli i współpraca ze środowiskiem.

Posłużą temu następujące działania:

 • unowocześnienie pracy szkoły w celu poprawy zarządzania i organizacji pracy
 • podnoszenie jakości kształcenia i efektów kształcenia
 • nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz tworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia,dalsze poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
 • budowanie relacji z młodzieżą, rodzicami i kadrą szkoły na zaufaniu, otwartości, życzliwości i poszanowania godności osobistej
 • rozwijanie współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami
 • stałe doskonalenie zawodowe
 • zmiana w sposobie myślenia o szkole
 • rozbudowa i unowocześnianie bazy szkoły
 • promocja szkoływ celu pozyskania nowych uczniów.

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved