Zasady współpracy

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Uwaga! Egzaminy poprawkowe odbędą się 29 i 30 sierpnia (środa / czwartek) o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany przez e-dziennik w terminie późniejszym.

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

Zasady współpracy z Rodzicami

w XV Liceum Ogólnokształcącym

im. prof. W. Degi

CeIem współpracy nauczycieli i rodziców jest stworzenie młodzieży warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Oba te środowiska wychowawcze (rodzina i szkoła) najbliższe uczniom, powinny funkcjonować na precyzyjnie określonych zasadach. Oczywiście jedno nie zastąpi drugiego, ale każde odpowiada za wychowanie młodego człowieka, wymaga ciągłej wymiany doświadczeń i informacji.

 1. Rodzice mają prawo do
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły,
  2. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania,
  3. rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów oraz przyczyn trudności w nauce,
   1. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
   2. współdziałania z organami Szkoły w tworzeniu planów wychowawczo-dydaktycznych, udziału swych przedstawicieli w pracach Szkoły.

 1. Szkoła oczekuje od rodziców
  1. utrzymywania ścisłego kontaktu z wychowawcą klasy oraz rzetelnego i uczciwego informowania o wszystkich sprawach dotyczących ucznia,
  2. sprecyzowania problemów wychowawczych, których rozwiązywanie wymaga pomocy Szkoły,
  3. czynnego udziału w realizowaniu programu wychowawczego Szkoły w celu zapewnienia jedności oddziaływań,
  4. aktywnego udziału w imprezach i uroczystościach organizowanych przez klasę lub Szkołę oraz włączania się w przedsięwzięcia organizowane na rzecz Szkoły.

 1. Inne obowiązki rodzica wobec dziecka
  1. rodzic nadzoruje regularne uczęszczanie dziecka do szkoły i zapewnia warunki, które umożliwią mu należyte przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  2. rodzic zobowiązany jest do:
   1. zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego wprowadzonego w szkole,
   2. przeglądania ocen i frekwencji,
   3. zapoznawania się z uwagami dotyczącymi zachowania,
   4. systematycznego zapoznawania się z informacjami w module Wiadomości,
   5. rodzic ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w szkole przez dziecko,
   6. rodzic wyraża pisemną zgodę m. in. na:
    1. na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka,
    2. udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę, a wymagających zgody rodziców,
    1. ustanowienie na drodze sądowej prawnej opieki nad dzieckiem,
    2. powiadomienie szkoły o tym, kto z mocy prawa i w jakim zakresie będzie sprawował opiekę nad dzieckiem na czas nieobecności rodziców w kraju.

 1. Przypływ informacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami – formy kontaktu
  1. kontakt bezpośredni, który pozwala na wzajemne poznanie się oraz zrozumienie potrzeb, problemów i oczekiwań wobec siebie nawzajem:
   1. w szkole odbywają się zebrania z rodzicami (ogólnoszkolne i klasowe)

-       udział w zebraniach jest dla rodziców obowiązkowy,

-       w przypadku gdy rodzic nie może wziąć udziału w spotkaniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie,

-       ustalenie terminu kontaktu indywidualnego innego niż powyższe powinno odbyć się poprzez wcześniejsze ustalenia z nauczycielem,

 1. indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami i wychowawcami,
 2. dziennik elektroniczny za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/poznan
  1. dziennik elektroniczny jest narzędziem codziennej komunikacji całej szkolnej społeczności i podstawową formą przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom i uczniom informacji o wynikach nauczania, frekwencji oraz zachowaniu,
  2. do przekazywania i wymiany informacji służy moduł Wiadomości lub Uwagi.
  3. zasady i możliwości korzystania z dziennika elektronicznego określa Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi,,
  4. strona internetowa szkoły - http://www.g11.com.pl
  5. korespondencja tradycyjna – listy,
  6. informacja telefoniczna (rozmowa, SMS) lub elektroniczna (wiadomości e-mail)
   1. kontakt do szkoły:

-       tel./fax            61 8223971              kom. 500 576 951

-       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. kontakt do wychowawcy - formy i kanały kontaktu ustalone na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 1. Sposoby i zasady informowania rodziców o postępach i osiągnięciach w nauce
  1. nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstaw programowych realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  3. sprawdzone i ocenione prace kontrolne rodzice otrzymają do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli (na prośbę rodziców nauczyciel uzasadnia ocenę w formie ustnej w bezpośrednim kontakcie z rodzicem albo w formie pisemnej),
  4. informacje o wynikach nauczania, frekwencji oraz zachowaniu przekazywane są na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego,
  5. informacje o postępach w nauce i zachowaniu przekazuje także wychowawca podczas zebrań klasowych lub inny nauczyciel w czasie konsultacji indywidualnych.

 1. Nieobecności i ich usprawiedliwianie
  1. przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność ucznia są zdarzenia i  okoliczności, które uniemożliwiają mu przybycie do szkoły,
  2. rodzic powinien uprzedzić wychowawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności dziecka w szkole, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma,
  3. rodzic jest zobowiązany w terminie 7 dniu (od powrotu do szkoły po nieobecności) do usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych,
  4. sposoby usprawiedliwiania nieobecności:
   1. wysłanie przez rodzica (prawnego opiekuna) stosownej informacji do wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego - moduł Wiadomości -zawierającej datę nieobecności oraz jej przyczynę,
   2. w przypadku braku dostępu do dziennika elektronicznego pisemna informacja od rodzica (prawnego opiekuna) zawierająca datę nieobecności i jej przyczynę oraz czytelny podpis,
   3. w sytuacjach wyjątkowych uczeń może być zwolniony z części zajęć w danym dniu na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) zawierającą datę, informację z których lekcji uczeń ma być zwolniony, przyczynę zwolnienia oraz czytelny podpis.

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved