Przekształcanie zapisu wykładniczego na dziesiętny i odwrotnie

 

1. Dane liczby zapisz bez użycia potęgi:

a)   1,765 • 106

b)   8,92 • 10-3

c)   2,101 • 109

d)   8,02 • 1012

e)   9,9 • 10-2

f)    7 • 10-4

g)   13 • 10-6

h)   2,3 • 10-3

j)    1,05 • 10-4

 

2. Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 2,28 • 108 km.

Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa

 

  1. 22 800 000 km
  2. 228 000 000 km
  3. 2 228 000 000 km
  4. 22 800 000 000 km

 

3. Grubość włosa ludzkiego jest równa 7 • 10-5 m. Zapisz to bez użycia potęgi.

 

4. Podkreślone liczby zapisz bez używania potęgi

 

a)      Słońce jest jedną z 2 • 1011 gwiazd w naszej Galaktyki. Jest wielką kulą plazmy o średnicy 1,39 • 106 km. Na powierzchni słońca panuje temperatura  5,5 • 103  oC, a we wnętrzu 1,55 • 107  oC.

b)      Czerwone ciałka krwi mają kształt krążka o średnicy 7,5 • 10-6 m. W ciele ludzkim jest ich około 4 • 1012.

 

5. Następujące wielkości zapisz używając potęgi liczby 10.

a)      0,003

b)      0,00005

c)      0,00000038

d)      473 000

e)      360 000 000

 

6. Zapisz podane niżej średnie odległości obiektów astronomicznych stosując notację wykładniczą

a)      odległość Księżyca od Ziemi            380 000 km

b)      odległość Ziemi od Słońca            150 000 000 km

c)      odległość Ziemi od Marsa            78 300 000 km

 

7. Przedstaw podane wielkości w notacji wykładniczej

a)      średnica tułowia ameby            0,00062 m

b)      masa wirusa ospy            0,00000000007 g

c)      masa ziarenka maku            0,0005 g

d)      prędkość z jaką rośnie bambus            0,000012 m/s

 

8. Odpowiedzi na poniższe pytania zapisz w postaci potęg liczby 10

a)      ile metrów mieści się w kilometrze

b)      ile litrów mieści się w hektolitrze

c)      ile milimetrów mieści się w metrze

d)      ile milimetrów mieści się w kilometrze      

e)      ile milimetrów kwadratowych mieści się w jednym metrze kwadratowym

f)        ile gramów mieści się w tonie

g)      ile dekagramów mieści się w kilogramie

 

9. Zapisz w notacji wykładniczej

a)      465 m - ile to milimetrów?

      465 mm - ile to metrów?

b)   326 kg - ile to gramów?

      326 g - ile to kilogramów?

c)   13 km - ile to centymetrów?

      13 cm - ile to kilometrów?

d)   2400 kg - ile to miligramów?

      2400 mg - ile to kilogramów?

 

10. Podkreślone liczby zapisz w postaci wykładniczej.

a)      Przez jeden światłowód można przekazać 2,4 mld bitów w ciągu sekundy. Odpowiada to 32 tys. rozmów telefonicznych odbywanych jednocześnie.

b)      Rośliny produkują olbrzymie ilości pyłku. Co roku dąb opuszcza 100 mln ziarenek pyłku, a kępkę dzikiego szczawiu aż 400 mln ziarenek. Ziarenka te są bardzo małe. Ich średnica waha się między 0,000015 m, a 0,00002 m.

 

11. Masa protonu wynosi ok. 1,7 • 10-27 kg, a masa elektronu 9,1 • 10-31 kg. Ile razy proton jest cięższy od elektronu?

 

12. 500 mm to:

A. 5 • 10-8 km                   B. 5 • 10-4 km                     C. 5 • 108 km                  D. 5 • 10-6 km

 

13. 2000 kg to:

A. 2 • 106 mg                    B . 2 • 105                           C. 2 • 109 mg                   D. 2 • 108 mg

 

14. Odległość Uranu od Słońca wynosi 28,7 • 108 km. Zaś odległość Neptuna od Słońca wynosi 449,7 • 107 km. O ile bliżej jest z Uranu do Słońca niż z Neptuna do Słońca?

A. o 1627 mln km                   C. o 169,7 km

B. o 421 • 107 km                   D. o 421 • 1015 km

 

15. Powierzchnia Polski jest równa około 312 700 km2. Liczbę tę można zapisać w postaci:

A. 3127 • 106 cm2                   C. 3,127 • 105 km2

B. 31,27 • 103 km2                  D. 0,3127 • 105 km2

 

16. Ziemia krąży wokół Słońca z prędkością około 107 000 000 m/h. Liczbę tą można zapisać w postaci:

A. 107 • 103 km/h                 C. 107 • 105 m/h

B. 107 • 106 cm/h                 D. 0,107 • 1010 m/h

 

17. Powierzchnia Oceanu Spokojnego jest równa ok. 165 200 000 km2 . Powierzchnię Oceanu można zapisać w postaci - uzupełnij zapis

16,52 • 10 km2

 

18. Największym ssakiem na świecie jest płetwal błękitny, największym zaś chrząszczem - goliat żyjący w Afryce Centralnej. Płetwal ma wagę 190 ton i długość 30 metrów. Goliat waży 100 gram i mierzy 10 cm. Zatem:

a)   Płetwal błękitny waży 1,9 • 10razy więcej niż goliat

b)      Chrząszcz ma długość 3 • 10razy mniejszą niż płetwal

(uzupełnij wykładnik potęgi)

 

19. Poniższe miary zamień na metry, a wynik przedstaw w postaci iloczynu liczby 4 i potęgi liczby 10

a)   4 mm

b)   4 cm

c)   4 dm

d)   4 km

 

20. Podane masy wybranych obiektów zapisz w gramach. Do zapisu użyj potęgi liczby 10.

 

Obiekt

Masa (w kg)

Pszczoła

0,0001

Noworodek kangura rudego

0,00075

Kropla wody

0,00005

Jajo (kurze)

0,06

Serce człowieka

0,3

Największe dinozaury

60 000

Lokomotywa elektryczna ET - 22

117 500

 

przygotowała : Elżbieta Pilarczyk